Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 04/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου προς Κάλυψη των αναγκών Μονάδων της Π.Α. – ΑΔΑ : Ω36Ο6-ΠΦΒ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο(2) ετών για την Προμήθεια «Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου προς Κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας και λεσχών των ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (ΔΑΚ και 110 ΠΜ), 111 ΠΜ, 113 ΠΜ, 114 ΠΜ, 116 ΠΜ, 117 ΠΜ, 124ΠΒΕ, 350 ΠΚΒ και ΚΕΔΑ/Σ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετιάς 336.946,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή 380.748,98€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2020