Διαγωνισμός Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ ΠΑΛAΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ» (117ΠΜ-19-02)  – ΑΔΑ: ΨΨ4Ρ6-ΙΘΗ

Διαγωνισμός Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ ΠΑΛAΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ» (117ΠΜ-19-02)  – ΑΔΑ: ΨΨ4Ρ6-ΙΘΗ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ Φ.916/1084/Σ.160/17   Μαρ 20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΒ ΠΑΛAΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ» (117ΠΜ-19-02) με Α.Α: 88511 στο ΕΣΗΔΗΣ.

117ΠΜ-19-02_ΜΕΛΕΤΗ_signed

117ΠΜ-19-02_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ_signed

117ΠΜ-19-02_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ_signed

117ΠΜ-19-02_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

117ΠΜ-19-02_ΤΕΥΔ

117ΠΜ-19-02_ΤΕΥΔ_signed

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/05/2020