Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/20 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Εκτυπωτικού-Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού – ΑΔΑ: ΩΗΥΠ6-6ΔΞ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, για την προμήθεια εκτυπωτικού-φωτοαντιγραφικού Χαρτιού διαστάσεων Α4 και Α3, συνολικής εκτιμώμενης ετήσιας αξίας 16.950,45 €,  άνευ ΦΠΑ ή 33.900,90 €, άνευ ΦΠΑ, για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου συνολικού κόστους όλων των απαιτήσεων.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΗΥΠ6-6ΔΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2020