Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 17/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’ΑCTUATOR TRIM RUDDER’’, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6A (Ο/Ν:19EG18)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N:19EC85).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2020