Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 1/20 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού HP TURBINE FRONT COVER, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 193609)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/02/2020