Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 6/20 για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (Χαρτοκιβώτια Κίτρινου Χρώματος) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΩΝΡ6-ΜΧΟ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΩΝΡ6-ΜΧΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/03/2020