Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 140/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Coupling Male Spherical,Συγκροτήματος Main Rotor , Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π AB-205 (Ο/Ν: 193563)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/01/2020