Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 136/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Pin Hollow , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (Ο/Ν: 193533)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/01/2020