Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.29/19 για την επισκευή-προμήθεια «Υλικών Αφων C27J» – ΑΔΑ : Ω7ΕΚ6-7ΧΚ .

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την επισκευή-προμήθεια «Κρισίμων υλικών Αφων C27», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 6.619.431,53€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ : Ω7ΕΚ6-7ΧΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/02/2020