Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ 32/19 για την Γενική επισκευή (Overhaul) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, MAIN ROTOR HUB , Ε/Π SUPER PUMA-ΑΔΑ: ΩΟ0Φ6-ΝΦ9

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας(ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών , για την ” Γενική επισκευή (Overhaul) δέκα (10) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1615-14-433-6955, P/N 332A31-0001-06P, MAIN ROTOR HUB   , Ε/Π SUPER PUMA”,συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  6.550.598,00 €  [συμπεριλαμβανομένων των  προβλεπόμενων  κρατήσεων 6,27868% και απαλλασσομένου ΦΠΑ]

 

 
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/02/2020