Διαγωνισμός Έργου «Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου στο Στρατόπεδο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας» (Μ.ΑΤΑ-19-01) – ΑΔΑ: 64Η16-ΡΘ2

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/5032/Σ.1017/25-11-19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: ««Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου στο Στρατόπεδο του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας» (Μ.ΑΤΑ-19-01) με Α.Α: 86726 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 64Η16-ΡΘ2

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μ.ΑΤΑ-19-01 Διευκρινήσεις Προκήρυξης

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/01/2020