Διαγωνισμός Έργου “Επαύξηση Ισχύος Δικτύου Χαμηλής Τάσης (117ΠΜ-18-01)” – ΑΔΑ: ΩΘ0Β6-Ν0Ψ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ Φ916/5910/Σ.1341/20 Δεκ 19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: “Επαύξηση Ισχύος Δικτύου Χαμηλής Τάσης” (117ΠΜ-17-01) με Α.Α: 87078 στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/02/2020