Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 129/19 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6Ξ5Σ6-ΣΨΨ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ξ5Σ6-ΣΨΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/01/2020