Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 124/19 για την Προμήθεια Υλικών για την Αναβάθμιση του Τηλεφωνικού Κέντρου του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: ΩΤΙΓ6-Ο5Μ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΙΓ6-Ο5Μ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/12/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/12/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2019