Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε. 9/19) του ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ για την Προμήθεια Προκατασκευασμένου Οικίσκου, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας – ΑΔΑ: ΩΛ136-82Ι

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά στην προμήθεια Προκατασκευασμένου Οικίσκου, προϋπολογισθείσας αξίας €18.421,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 22/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/10/2019