∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.28/2019) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Βοδινού και Μοσχαρίσιου Κρέατος προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Βοδινού και Μοσχαρίσιου Κρέατος προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΧΑ26-ΕΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_28_19_ΓΙΑ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΔΙΝΟΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/10/2019