Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 121/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Altitude Head Remote Uni, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:19EA58)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:19EA58) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 22/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/11/2019