Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 117/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών (Εύκαμπτες Σωληνώσεις), Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 193454)

Το 201KEΦA προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 22/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/11/2019