Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 113/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Συγκροτήματος Hydraulic Power, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193471)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2019