Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. 25/19 για την Προμήθεια «Τριών (3) σετ Φιαλών Πλωτήρων ΛΟΖ, (NSN 8120-14-478-4624, P/N 202458-2, ΕΑ 6, FLOAT BOTTLE FWD – NSN 8120-14-534-7662, P/N 158562-3, ΕΑ 6, FLOAT BOTTLE AFT), Ε/Π SUPER PUMA» – ΑΔΑ : 6BΨΦ6-7Ρ5

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια «Τριών (3) σετ Φιαλών Πλωτήρων ΛΟΖ, (NSN 8120-14-478-4624, P/N 202458-2, ΕΑ 6, FLOAT BOTTLE FWD – NSN 8120-14-534-7662, P/N 158562-3, ΕΑ 6, FLOAT BOTTLE AFT), Ε/Π SUPER PUMA», συνολική προϋπολισθείσας αξίας €189.000,00 απαλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6BΨΦ6-7Ρ5

Διακήρυξη Δ.25/19

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/11/2019