Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 19/19 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Συστήματος Ψηφιακής Ακτινοσκόπησης προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS» – ΑΔΑ : 6Β4Η6-ΞΨΔ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ενός Συστήματος Ψηφιακής Ακτινοσκόπησης προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 310.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/11/2019