Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (02/19) για την Προμήθεια Ανακατασκευασμένων Η/Υ και Οθονών για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) ΑΔΑ:ΨΣ0Ε6-92Σ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια ογδόντα πέντε (85) ανακατασκευασμένων Η/Υ άνευ λειτουργικού και ογδόντα πέντε (85) οθονών για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Παραρτημάτων «Α» και «Β» αντίστοιχα, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκατριών χιλιάδων
οχτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (13.855,00€), άνευ ΦΠΑ [ήτοι δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και είκοσι λεπτά (17.180,20€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%].

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια ΑΔΑ ΨΣ0Ε6-92Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2019