Διακήρυξη Συνοπτικ ού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 115 /19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών TEICOPLANIN P.SV.INJ.F 400MG/VIAL και TEICOPLANIN P.SV.INJ.F 200MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ- ΑΔΑ:6ΖΖΑ6-3ΒΩ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΖΖΑ6-3ΒΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/11/2019