Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 114/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας FINGOLIMOD CAP 0,5MG γ ια Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΤΣΧ6-Σ3Μ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΤΣΧ6-Σ3Μ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/11/2019