Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου ΠΡ-177Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : “Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης FOB Ακτίου και Αποκατάσταση Λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού Α/Δ Ακτίου” (ΠΡ-177Ν),  εκτιμώμενης αξίας 950.000,00 € (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % & απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση), που θα κατασκευασθεί στην περιοχή FOB Ακτίου.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/09/2019