Διενέργεια Διαβούλευσης επί των Ειδικών Όρων – Τεχνικών Προδιαγραφών για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215/415 – ΑΔΑ : 6ΨΗΗ6-2Η1

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου τεύχους των Ειδικών Όρων – Τεχνικών Προδιαγραφών για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215/415.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν  τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τα σημεία στους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και απόψεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: yppa@haf.gr, diαvoulefsi@eprocurement.gov.gr, έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/11/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/12/2019