Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 89/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Fuel System, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 193375)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA .

Απόφαση Μετάθεσης Διαγωνισμού

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2019