Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 83/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Cylinder Assy, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193266)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει . Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων A/Φ CL-215 .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/09/2019