Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 81/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Andover, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193359)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/09/2019