Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/19) του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους – ΑΔΑ : 6ΥΠΔ6-ΩΣΧ

Το ΚΕΔΑ/Ζ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) Η/Ζ, για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον το ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΥΠΔ6-ΩΣΧ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.7/19

Τροποποίηση Διακήρυξης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ. Δ.7/19

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/10/2019