Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 89/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών TINZAPARIN SODIUM PF.SY INJ. SOL 4500 ANTI, TINZAPARIN SODIUM PF.SY INJ. SOL 10.000 ANTI, TINZAPARIN SODIUM PF.SY INJ. SOL 14.000 ANTI, TINZAPARIN SODIUM PF.SY INJ. SOL 18.000 ANTI για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝ Α:61Ψ06-ΓΑ3

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:61Ψ06-ΓΑ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/10/2019