Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/19 της 206 ΠΑΥ ,για την Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων – ΑΔΑ: Ψ50Ε6-0Τ5

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά,με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 16/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/09/2019