Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.23/19) για την Προμήθεια Συσσωρευτών για το Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας του Αμφιθεάτρου ΣΙ (ΑΔΑ: ΩΛΖΨ6-ΤΦΦ)

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Συσσωρευτών για το Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας του Αμφιθεάτρου ΣΙ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9B%CE%96%CE%A86-%CE%A4%CE%A6%CE

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23_19 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ..

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2019