Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού 124 ΠΒΕ» (ΤΡ-101Π)

  1. Έχοντας υπόψη:

α.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα του άρθρου 221 αυτού.

β.   Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» (ΦΕΚ Β’ 4841/29-12-17).

γ.   Την υπ’ αριθμ. Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ) Απόφαση με την οποία ορίσθηκε σε ετήσια βάση η Επιτροπή διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων έτους 2019 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ.466/04-12-17 Υ.Α, για την ανάδειξη μελών Επιτροπών διαγωνισμών των έργων της ΔΑΕ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.).

  1.                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε

α.   Τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 19 Ιουλ, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού 124 ΠΒΕ» (ΤΡ-101Π).

β.   Την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην Τρίπολη/ Αρκαδία (EL-651), το οποίο αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων (CPV: 45252127-4) προϋπολογισμού 322.580,64€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% και απροβλέπτων 15%.

γ.   Τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Υ.Α. και στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) και της Αναθέτουσας Αρχής (www.haf.gr/news/contests).

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2019