Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 68/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Chassis Electr., Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:19EA32)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:19EΑ32)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/07/2019