Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/19-07-2019 της 113ΠΜ (Διενέργεια διαπραγματεύσεων εκμίσθωσης προς καλλιέργεια 94,49 στρεμμάτων, εντός Μονάδας) ΑΔΑ: Ψ1ΒΞ6-6ΕΥ

Η 113ΠΜ διακηρύσσει την Διενέργεια διαπραγματεύσεων εκμίσθωσης προς καλλιέργεια 94,49 στρεμμάτων, εντός Μονάδας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ1ΒΞ6-6ΕΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/08/2019