Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 78/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών CHLORHEXIDINE GLUCONATE CUT.SOL 5% (w/v), CHLORHEXIDINE GLUCONATE CUT.SOL 0,5% (w/v) και CHLORHEXIDINE GLUCONATE MED. SHAMP 4% (w/v) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: 6ΞΓΝ6-Κ2Μ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΞΓΝ6-Κ2Μ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/08/2019