Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Σφολιατοειδών για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ : 6ΡΑ96-ΙΒΔ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Σφολιατοειδών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/07/2019