Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/19) για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού Χειμερινής Περιόδου Προδιαγραφής J-1899 Sae Grade 50 για Α/Φ PZL M-18B/BS έτους 2019 – 2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΑ6-ΕΘ6)

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Ελαιολιπαντικού Χειμερινής Περιόδου Προδιαγραφής J-1899 Sae Grade 50 για Α/Φ PZL M-18B/BS έτους 2019 – 2020.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια : ΑΔΑ Ψ6ΩΑ6-ΕΘ6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/07/2019