Απόφαση Ματαίωσης &Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.10/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Αναψυκτικών-Χυµών-Μπιρών με ΑΔΑ: 68Ο46-5Λ9

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ.
10.1/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.10/2019, σε ένα στάδιο,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16
καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου, µε έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την περιοδική προµήθεια αναψυκτικών-χυµών-µπιρών, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 68Ο46-5Λ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2019