Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ : ΨΚ5Ψ6-0ΤΨ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ) με την υπογραφή σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/07/2019