∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.10/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια ΑναψυκτικώνΧυµών-Μπιρών με ΑΔΑ: ΩΗΖΔ6-ΡΩΟ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την
περιοδική προµήθεια αναψυκτικών-χυµών-µπιρών, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΗΖΔ6-ΡΩΟ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 25/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/07/2019