Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.19/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ : 6ΞΚΙ6-ΧΒΦ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών(1.693) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/07/2019