Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 15/19 της 206ΠΑΥ, για την Παροχή Υπηρεσιών Εξειδικευμένων Εργασιών Αποκατάστασης Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος και Ρηγματώσεων στο Πλαίσιο του Έργου «Αναβάθμιση, Ανακαίνιση Υφιστάμενου Κτιρίου επί της Οδού Μιχαήλ Βόδα 143-Αθήνα για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων» – ΑΔΑ : Ω9ΛΒ6-ΥΝΟ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2019