Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 50/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού IIDS DISPLAY, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:19EA23)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:19EA23)

Επισήμανση: Τα στοιχεία των υπό επισκευή υλικών είναι S/N 1180 & 1136 αντί των 1005 & 1136 που είχαν προγραμματιστεί αρχικά

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2019