Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 47/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Συγκροτήματος Τ/R Drive, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π AB-205 (Ο/Ν: 183480)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν: 183480)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2019