Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 44/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών CAD-PAD, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π-A/Φ ΤΗΣ Π.Α.

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, (CPV: 24612000-7),κάλυψης απαιτήσεων πτητικών μέσων της Π.Α

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2019