Διαγωνισμός Έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων 10ης ΜΣΕΠ (πρώην 1ο ΚΕΠ)» (10ΜΣΕΠ-19-01) – ΑΔΑ: 6Ψ7Κ6-1ΒΕ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/2054/Σ.399/17-5-19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων 10ης ΜΣΕΠ (πρώην 1ο ΚΕΠ)» (10ΜΣΕΠ-19-01) με Α.Α: 82893 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Ψ7Κ6-1ΒΕ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2019