Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 14/19 για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1» -ΑΔΑ:Ω12Λ6-97Ρ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο,  διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1» που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π)] της ΠΑ που προσγειώνονται στα πολιτικά Αεροδρόμια (Α/Δ) του εσωτερικού συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 288.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/06/2019