Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (Δ.26/19) για προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεατοσκευασμάτων με ΑΔΑ: 6Ζ2Σ6-Ε62

To ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 καθώς και τους γενικούς και ειδικούς όρους των παραρτημάτων ”Α”,”Β” και ”Γ” και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Ζ2Σ6-Ε62

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019